Firma INDEA powstała w wyniku inicjatywy zespołu architektów, pragnących, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, zdobytym podczas lat pracy w krakowskich biurach architektonicznych, stworzyć nową jakość na rynku usług projektowych branży budowlanej.

Przechodząc wszystkie szczeble rozwoju – począwszy od asystowania, a kończąc na kierowaniu dużymi zespołami projektowymi, sukcesem kończyliśmy każde powierzone nam zadanie. Zdobyte w ten sposób praktyczne doświadczenie, idące w parze z wnikliwą obserwacją rynku, oraz rosnące zapotrzebowanie środowiska na profesjonalne usługi, związane z kompleksową obsługą inwestycji, zainicjowały potrzebę rozpoczęcia autorskiej ścieżki zawodowej i powołania do życia własnej pracowni projektowej, której głównymi atutami są kreatywność, terminowość i fachowe podejście do każdego powierzonego nam zadania.

W swoim dorobku posiadamy aktualnie, między innymi, zrealizowane projekty budowy i przebudowy budynków mieszkaniowych, biurowych, oświaty, opieki zdrowotnej, przemysłowych, obiektów sportowych oraz centr handlowych, również w strefie ochrony konserwatorskiej.

KAŻDA KOLEJNA REALIZACJA, POŁĄCZONA Z SATYSFAKCJĄ KLIENTA, UTWIERDZA NAS W PRZEKONANIU ODNOŚNIE SŁUSZNOŚCI OBRANEJ DROGI.

The INDEA company was founded as a result of an initiative of a group of architects who wanted to create a new quality in the market of construction branch design services, thanks to their knowledge and experience gained through years of practice in Krakow architectural offices.

Passing all stages of development – from assisting to leading large teams, we succeeded in every entrusted task. Practical experience gained this way, together with detailed market analysis, as well as growing environment's demand for professional services concerning comprehensive management of investments, initiated the need to start personal career and establish own design studio, focused on creativity, delivering on time and professional approach to every entrusted task.

 

Our current achievements include completed construction and reconstruction projects of residential, office, educational, healthcare, industrial, sports facilities as well as commercial buildings, including those located in monument preservation zone.

 

Every new project combined
with customer satisfaction reassures us in our belief that we have chosen the right path.

Компания INDEA была основана командой опытных архитекторов, желающих предложить клиентам качественно новый уровень проектирования. Мы прошли все ступени профессионального развития – от ассистентов до руководителей больших проектных команд и справлялись с заданиями любого уровня сложности. Полученный таким образом опыт, аналитика рынка, увеличение спроса на профессиональное комплексное ведение проектов привели к созданию собственного архитектурного бюро.

Наши главные достоинства: креативность, соблюдение сроков, внимание к деталям, профессионализм.

Среди наших достижений, осуществленные проекты строительства и реконструкции жилых и промышленных зданий, бизнес-центров, образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектов и торговых центров, в том числе и в охранных зонах.

Результат нашей работы: успешная реализация проектов, удовлетворенные клиенты и наша уверенность в правильности выбранного пути.

Dobry pomysł
Klarowna idea
Innowacyjna myśl

stanowią o sukcesie inwestycyjnym, pozwalają rozwiązać najtrudniejsze zagadnienia inżynieryjne oraz prowadzą do optymalizacji procesów i kosztów, dlatego za cel postawiliśmy sobie indywidualne traktowanie każdego z otrzymanych zleceń. Do wszystkich podchodzimy odpowiedzialnie i z pełnym zaangażowaniem, uwzględniając uwarunkowania prawne, ekonomiczne i estetyczne – czego konkluzją jest uzyskanie najlepszego rozwiązania, spełniającego oczekiwania klienta.

A good idea
A clear plan
Innovative thought

determine the success of an investment, allow to solve the most complex engineering problems and lead to cost and process optimization, therefore our goal is to focus on each entrusted task individually. Each project is handled responsibly and with full commitment, taking into account legal, economic and aesthetic aspects, which results in obtaining the best solution that meets all customer's expectations.

Хорошая и ясная идея
инновационная мысль

являются основой инвестиционного успеха, позволяют решать сложнейшие инженерные задачи, приводят к оптимизации процессов и затрат. Именно поэтому нашей целью является индивидуальный подход к каждому, порученному нам заданию. Мы относимся к ним ответственно и с полной самоотдачей, учитывая правовые, экономические, эстетические условия, что приводит к нахождению наилучшего решения, отвечающего всем запросам клиента.

Close

Biografia:

Ukończył w 2006r. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka, uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta, z akredytacją Royal Institute of British Architects.

Od 2009r. posiada uprawnienia budowlane w specjalności archiektonicznej do projektowania bez ograniczeń i jest członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. 

W trakcie studiów, w 2004r. odbył praktykę projektową w biurze architektonicznym Dik Smeding B.V. w Amsterdamie, brał również udział w licznych architektonicznych konkursach studenckich, zarówno polskich jak i międzynarodowych. 

W latach 2006-2008 pracował w biurze projektowym nsMoonStudio w Krakowie, jako asystent architekta, przy projektach budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej. 

W latach 2008-2011 był architektem prowadzącym w biurze Ad Artis Architects w Krakowie, gdzie brał udział w projektowaniu obiektów komercyjnych, administracyjnych i mieszkaniowych oraz przygotowywaniu projektów konkursowych. 

W 2011r. założył biuro architektoniczne INDEA w Krakowie.


Znajomość języków:

 • polski, angielski

Kwalifikacje zawodowe:

 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (2009r.);
 • Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów (2009r.);
 • Dyplom magistra inżyniera architekta Politechniki Krakowskiej, z akredytacją RoyalInstitute of British Architects (2006r.).

Doświadczenie zawodowe:

 • INDEA, Kraków – właściciel / architekt prowadzący (2011r.-obecnie);
 • APP Architekci, Kraków – współpraca (2011r.-obecnie);
 • Ad ArtisArchitects, Kraków – architekt prowadzący / sprawdzający (2008-2011r.);
 • nsMoonStudio, Kraków – asystent architekta (2006-2008r.);
 • DikSmeding B.V., Amsterdam – praktykant (2004r.).

Wybrane projekty:

 • Spichlerz - przebudowa obiektu zabytkowego / Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej / arch. prowadzący / PK, PBW, NA / 2012r. / INDEA;
 • Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego / Bieńkowice, gm. Drwinia / arch. sprawdzający / PK, PB, PW / 2011-2012r. / APP Architekci;
 • Wemax - budynek produkcyjno-magazynowy / Krasnystaw, ul. Gospodarcza / arch. prowadzący / PK, PB, PW, NA / 2011r. / INDEA;
 • Orlik 2012 - kompleks boisk sportowych / Mikluszowice, gm. Drwinia / arch. sprawdzający / PBW / 2011r. / APP Architekci;
 • Mazdent - zespół obiektów usługowo-mieszkalny / Krasnystaw, ul. Wagnera / arch. prowadzący / PK, PB, PBZ / 2010r. / Adam Wereszczyński;
 • Osiedle Trzy Kolory - zespół budynków mieszkalnych / Kraków, ul. Mała Góra / arch. sprawdzający / PB, PW / 2010-2011r. / Ad Artis;
 • Muzeum II Wojny Światowej / Gdańsk, ul. Stara Stocznia / arch. prowadzący / KK (I wyróżnienie) / 2010r. / Ad Artis;
 • Centrum Obsługi Inwestora / Kraków, ul. Centralna / arch. sprawdzający / PK, PB / 2009-2010r. / Ad Artis, Claudio Nardi Architetto;
 • Bonarka City Center - centrum handlowe / Kraków, ul. Kamieńskiego / arch. prowadzący / PW, NA / 2008-2009r. / Ad Artis;
 • Cricoteka - Muzeum Sztuki Tadeusza Kantora / Kraków, ul. Nadwiślańska / asystent arch. / PB / 2008r. / nsMoonStudio;
 • KPT - budynek biurowy / Kraków, al. Parku Technologicznego / asystent arch. / PBZ / 2007r. / nsMoonStudio;
 • Angel City - zespół budynków mieszkalnych / Kraków, ul. Pawia / asystent arch. / PB, PBZ, PW, NA / 2006-2007r. / nsMoonStudio.

Biography:

He graduated from the Krakow University of Technology, Faculty of Architecture, specialization in Architecture and Urban Planning, obtaining the professional title of Master of Science in Architecture with accreditation of Royal Institute of British Architects. 

Since 2009 he holds a building license in the specialty of the architectural design without limits and is a member of Polish Chamber of Architects.

During studies, he took a practice in Dik Smeding B.V. architectural studio in 2004, and also participated in numerous architectural student competitions, both Polish and international.

During 2006-2008 he worked in nsMoonStudio design office in Krakow, as an assistant architect on projects of residential and public use buildings.

During 2008-2011 he was a leading architect in the Ad Artis Architects office in Krakow, where he participated in designing comercial, administrative and residental buildins and in preparation of competition designs.

In 2011 he founded INDEA architectural office in Krakow.


Languages:

 • Polish, English

Professional qualifications:

 • Building license in the specialty of architectural design without limits (2009);
 • Member of Polish Chamber of Architects (2009);
 • Master of Science in Architecture diploma, Krakow University of Technology, with accreditation of Royal Institute of British Architects (2006).

Professional experience:

 • INDEA, Krakow – owner / leading architect (2011 till present);
 • APP Architects, Krakow – cooperation (2011 till prsent);
 • AD Artis Architects, Krakow – leading / verifying architect (2008-2011);
 • nsMoonStudio, Krakow – assistant architect (2006-2008);
 • Dik Smeding B.V., Amsterdam – trainee (2004).

Selected projects:

 • Granary – reconstruction of historic building / Krasnystaw, M. Konopnickiej street / leading architect / PK, PBW, NA / 2012 / INDEA;
 • Revitalization of manor-park complex / Bienkowice, Drwinia commune / verifying architect / PK, PB, PW / 2011-2012 / APP Architects;
 • Wemax – production and warehouse building / Krasnystaw, Gospodarcza street / leading architect / PK, PB, PW, NA / 2011 / INDEA;
 • Orlik 2012 – sports fields complex / Mikluszowice, Drwinia commune / verifying architect / PBW / 2011 / APP Architects;
 • Mazdent – service and residential building / Krasnystaw, Wagnera street / leading architect / PK, PB, PBZ / 2010 / Adam Wereszczynski;
 • Three Colors Estate – residential building complex / Krakow, Mala Gora street / verifying architect / PB, PW / 2010-2011 / Ad Artis Architects;
 • Second World War Museum / Gdansk, Stara Stocznia street / leading architect / KK (1st distinction) / 2010 / Ad Artis Architects;
 • Investor Assistance Centre / Krakow, Centralna street / verifying architect / PK, PB / 20092010 / Ad Artis Architects, Claudio Nardi Architetto;
 • Bonarka City Center – shopping center / Krakow, Kamienskiego street / leading architect / PW, NA / 2008-2009 / Ad Artis Architects;
 • Cricoteka - Tadeusza Kantor's Centre of Art / Krakow, Nadwislanska street / assistant architect / PB / 2008 / nsMoonStudio;
 • KPT – office building / Krakow, Parku Technologicznego street / assistant architect / PBZ / 2007 / nsMoonStudio;
 • Angel City - residential building complex / Krakow, Pawia street / assistant architect / PB, PBZ, PW, NA / 2006-2007 / nsMoonStudio.

Биография:

Выпускник (2006 г.) факультета архитектуры Краковского Политехнического Университета по специальности Архитектура и урбанистика, имеет диплом магистра инжинера архитектора с аккредитацией Royal Institute of British Architects.

С 2009 г. обладает лицензией на осуществление проектной деятельности без ограничений и является членом Союза Архитекторов Республики Польша.

В 2004 г. проходил проектировочную практику в архитектурном бюро Dik Smeding B.V. в Амстердаме. Принимал активное участие во многих студенческих архитектурных конкурсах, как в Польше, так и за ее пределами.

В 2006 – 2008 гг. работал ассистентом архитектора в проектном бюро nsMoonStudio в Кракове при проектировании жилых и общественных зданий.

В 2008 – 2011 гг. занимал должность ведущего архитектора в бюро Ad Artis Architects в Кракове, где принимал участие в проектировании коммерческих, административных и жилых объектов; подготовке конкурсных проектов.

В 2011 г. основал архитектурное бюро INDEA в Кракове. 


Знание языков:

 • Польский, английский

Профессиональная квалификация:

 • Лицензия на осуществление проектной деятельности без ограничений по специальности архитектор (2009 г.)
 • Член Окружного Союза Архитекторов Малопольского воеводства (2009 г.)
 • Диплом магистра инженера архитектора Краковского Политехнического университета с аккредитацией Royal Institute of British Architects (2006 г.)

Профессиональный опыт:

 • INDEA, Краков – владелец / ведущий архитектор (с 2011 г. по настоящее время)
 • APP Architekci, Краков – сотрудничество (с 2011 г. по настоящее время)
 • Ad Artis Architects, Краков – ведущий и проверяющий архитектор (2008 – 2011 гг.)
 • nsMoonStudio, Краков – ассистент архитектора (2006 – 2008 гг)
 • Dik Smeding B.V., Амстердам – практикант (2004 г.)

Избранные проекты:

 • Spichlerz – реконструкция объекта культурного наследия / Красныстав, ул. М. Конопницкой / ведущий архитектор / КП, СРП, АН / 2012 г. / INDEA
 • Восстановление усадебно-паркового комплекса / Бенковице, гмина Дрвиниа / проверяющий архитектор / КП, СП, РП / 2011 – 2012 гг. / APP Architekci
 • Wemax – производственно-складское помещение / Красныстав, ул. Господарча, ведущий архитектор / КП, СП, РП, АН / 2011 г. / INDEA
 • Orlik 2012 – комплекс спортивных сооружений / Миклушовице, гмина Дрвиниа / проверяющий архитектор / СРП / 2011 г. / APP Architekci
 • Mazdent – комплекс коммерческо-жилых объектов / Красныстав, ул. Вагнера / ведущий архитектор / КП, СП, КСП / 2010 г. / Адам Вересчински
 • Квартал «Три цвета» - комплекс жилых зданий / Краков, ул. Мала Гура / проверяющий архитектор / СП, РП / 2010 - 2011 гг. / Ad Artis
 • Музей Второй мировой войны / Гданьск, ул. Стара Сточня / ведущий архитектор / КК (Диплом первой степени) / 2010 г. / Ad Artis
 • Центр Обслуживания Инвестора / Краков, ул. Центральна / проверяющий архитектор / КП, СП / 2009 – 2010 гг. / Ad Artis, Claudio Nardi Architetto
 • Bonarka City Center – торговый центр / Краков, ул. Каменьскего / ведущий архитектор / РП, АН / 2008 – 2009 гг. / Ad Artis
 • Cricoteka – Музей искусства Тадеуша Кантора / Краков, ул. Надвишлянска / ассистент архитектора / СП / 2008 г. / nsMoonStudio
 • KPT – офисное здание / Краков, ал. Парку Технологичнего / ассистент архитектора / КСП / 2007 г. / nsMoonStudio
 • Angel City – комплекс жилых зданий / Краков, ул. Павия / ассистент архитектора / СП, КСП, РП, АН / 2006 – 2007 гг. / nsMoonStudio
Close

Nasza pracownia cały czas się rozwija i ewoluuje wraz z każdym kolejnym projektem. Rozwój możliwy jest dzięki odpowiedniemu i zgranemu zespołowi fachowców.

Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i komunikatywną, pragnącą codziennie doskonalić swoją wiedzę, potrafisz efektywnie organizować działania własne i innych, lubisz pracę z ludźmi i chcesz realizować swoją architektoniczną pasję, prześlij CV i portfolio na nasz adres mailowy.

Close

EN Nasza pracownia cały czas się rozwija i ewoluuje wraz z każdym kolejnym projektem. Rozwój możliwy jest dzięki odpowiedniemu i zgranemu zespołowi fachowców.

Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i komunikatywną, pragnącą codziennie doskonalić swoją wiedzę, potrafisz efektywnie organizować działania własne i innych, lubisz pracę z ludźmi i chcesz realizować swoją architektoniczną pasję, prześlij CV i portfolio na nasz adres mailowy.

Close

RU Nasza pracownia cały czas się rozwija i ewoluuje wraz z każdym kolejnym projektem. Rozwój możliwy jest dzięki odpowiedniemu i zgranemu zespołowi fachowców.

Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i komunikatywną, pragnącą codziennie doskonalić swoją wiedzę, potrafisz efektywnie organizować działania własne i innych, lubisz pracę z ludźmi i chcesz realizować swoją architektoniczną pasję, prześlij CV i portfolio na nasz adres mailowy.

 • Adam Wereszczyński

  Architekt IARP / Właściciel

 • Dołącz do zespołu Indea

  Prześlij nam swoje CV

 • Adam Wereszczyński

  ARCHITECT / OWNER

 • Join the INDEA team

  Please send us your CV

 • Adam Wereszczyński

  Архитектор / Владелец

 • Dołącz do zespołu Indea

  Prześlij nam swoje CV

Mamy ogromne szczęście współpracy z klientami, którzy rozumieją nasze podejście do projektowania, dla których architektura to nie tylko sterta cegieł, gąszcz przepisów formalnych, a architekt to nie zło konieczne w procesie budowlanym. Takie podejście klienta sprawia, że czujemy się odpowiedzialni w takim samym stopniu za projekt, jako nasze dzieło, jak i za zabezpieczenie wszystkich interesów inwestora, który nam zaufał i docenił to co tworzymy z pasją. Obecnym klientom bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie, przyszłych klientów zapraszamy, deklarując, że ich zaufania nie zawiedziemy.

Mieliśmy przyjemność pracowania dla następujących osób / firm:

We've been very lucky to work for clients who understand our approach to designing, for whom architecture is not just a pile of bricks and a bunch of rules and regulations, people who don't treat an architect as only a necessary evil in the construction process. This kind of client's approach makes us feel equally responsible for the project as our work, and for securing the business of the investor who trusted us and appreciated what we create with passion. We would like to thank all our present clients for their trust and invite future clients for cooperation, ensuring that their trust will not be betrayed.

We had a pleasure to work for the following people / companies:

Нам очень повезло работать с клиентами, которые понимают наш подход к проектированию, для которых архитектура – это не только груда кирпичей и чаща формальных правил, а архитектор – это не абсолютное зло в строительстве. Наши клиенты могут быть уверены в том, что мы ответственно относимся не только к проекту, как к нашему творению, но и отстаиваем все интересы инвестора, который доверился нам и оценил то, что мы создаем со страстью. Мы благодарим наших клиентов за оказанное нам доверие. Также приглашаем к сотрудничеству наших будущих клиентов, гарантируя, что мы не обманем Ваших ожиданий.

Мы с радостью работали для следующих персон / компаний:

Close
1.
Analiza

Analiza stanu prawnego oraz możliwości zabudowy działki wraz z uzyskaniem dokumentów i opracowań formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego:

- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami graficznymi o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie analizy zabudowy i terenów sąsiednich – w przypadku braku na danym terenie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- określenie warunków inwestycyjnych na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- analiza dostępności mediów, określenie zapotrzebowania oraz wystąpienie o warunki dostawy mediów, oświadczeń o możliwości połączenia z drogą publiczną, i innych;

- opracowanie opinii i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu projektowego, w tym map do celów projektowych, ekspertyz konstrukcyjnych, ocen oddziaływania na środowisko, badań geologicznych;

- reprezentowanie klienta jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.

1.
Analysis

Legal status analysis and development possibilities of the plot, with obtaining all the documents, studies, programs, required to start the design process:

- preparing the application, with all graphic attachments, required for the planning decision (planning conditions), based on analysis of development characteristics of the adjacent areas – in case of lack of the local master plan;

- defining development possibilities, according to the conditions of planning decision or to the local master plan;

- public infrastructure availability analysis, defining and estimating water, energy (and other utilities) consumption, preparing the applications for the delivery terms, accessibility from a public road conditions and other;

- preparing and developing all the necessary opinions and documents, including maps for the design purposes, technical expertises, investment’s environment impact assessments (report), geological studies and other;

- acting on client’s behalf as his attorney before public administration authorities during the whole investment process and, particularly, at the building permit stage.

1.
Анализ участка

Анализ правового статуса и возможности застройки участка с оформлением документов, необходимых для начала процесса проектирования:

- подготовка заявления с приложениями в виде графиков для получения разрешения на застройку со всеми условиями на основании анализа параметров застройки и благоустройства соседних участков, в случае отсутствия для данной территории действующего местного плана пространственного благоустройства;

- определение инвестиционных возможностей на основании решения о застройке или местного плана пространственного благоустройства;

- анализ доступности электричества, газа, воды и канализации, определение спроса, а также выяснение условий подключения, изучение возможности присоединения к общественной дороге и т.д.;

- подготовка мнений и документов необходимых для начала процесса проектирования, в том числе карт для проектировочных целей, экспертиза технического состояния объекта, оценка степени влияния на окружающую среду, геологических исследований и т.д.

- представление интересов клиента, в качестве уполномоченного, в административных органах, связанных с процессом инвестирования.

Close
2.
Koncepcja

Wstępny projekt przedstawiający idee budynku, jego podział funkcjonalno-przestrzenny oraz zagospodarowanie terenu działki - celem akceptacji przez klienta przyjętego pomysłu i rozwiązań.

- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektowanej inwestycji;

- opracowanie rzutów, elewacji i planu zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami architektonicznymi planowanego przedsięwzięcia;

- podanie wszystkich istotnych współczynników wielkościowych i powierzchniowych planowanej inwestycji.

2.
Concept

Preliminary design concepts, showing the building, its functional and spatial distribution, site development – for acceptance proposed ideas and solutions by the customer:

- preparing the functional-utility program for the planned investment;

- developing floor plans, facades, sections, and plot development plans with architectural visualizations of the designed object;

- providing all relevant surface and geometrical dimensions, parameters, features and ratios of planned investment.

2.
Концепцияm

Предварительный проект, представляющий идею здания, его функционально-пространственную планировку и благоустройство территории, с целью получения согласия клиента относительно принятых идей и решений:

- подготовка функционально – прикладной программы для проектируемого объекта;

- разработка проекций, фасадов и плана благоустройства территории с архитектурной визуализацией проекта;

- информация обо всех значимых параметрах высоты и поверхностей планируемого объекта.

Close
3.
Projekt

Główna faza projektowa podzielona jest z reguły na trzy etapy, z których każdy opracowywany jest, aby osiągnąć konkretny, zamierzony cel. Zwykle poza projektem architektoniczno-budowlanym, podzielonym na powyższe etapy opracowuje się również projekt wystroju i aranżacji wnętrz.
Oprócz projektu, na życzenie inwestora sporządza się również kosztorysy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- projekt budowlany – jest rozszerzeniem projektu koncepcyjnego. Zawiera pełnobranżowe opracowania techniczne, konstrukcyjnie i materiałowe. Projekt budowlany przedstawiany jest urzędom oraz innym podmiotom i instytucjom opiniującym, w celu uzyskania pozwolenia na budowę;

- projekt przetargowy – zawiera informacje, zestawienia i dane potrzebne do oszacowania kosztów budowy, oraz niezbędne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych;

- projekt wykonawczy – powstaje po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę i jest uszczegółowieniem pełnobranżowego projektu budowlanego lub przetargowego. Służy wykonawcy jako podstawa do wykonywania prac i ukończenia budowy;

- projekt wystroju i aranżacji wnętrz – powstaje z reguły równolegle z pracami nad projektem wykonawczym. Zawiera opracowanie wyglądu wnętrz, wraz z doborem materiałów i elementów wyposażenia technicznego.

3.
Project

The main phase of the project is usually divided into three stages, each developed to achieve specific, intended purpose. Usually, apart from an architectural and building project, divided into mentioned stages, also interior design is prepared. At the request of the client also cost estimates, technical specifications of building works delivery and acceptance may be developed.

- construction (building permit) design – is an extension of the concept design. It contains full branch, technical, structure and material documentation. This design, along with other required documents (according to Polish Construction Law) are the attachments to an application, needed by the authorities to grant the building permit decision;

- tender design – contains all necessary technical information, specifications and summaries, needed to estimate the construction costs, and to select the contractor in the way of tender procedure;

- executive design – prepared after obtaining the final building permit decision and is a detailed version of full branch construction (building permit) and tender design. It is the basis for the contractor to perform and complete all the construction works;

- interior design – usually prepared in the same time as an executive design. It contains the interior’s technical specifications, with information about all chosen materials, furnishings and details.

3.
Проект

Главная фаза проектирования разделена на три этапа, каждый из которых разработан с целью достижения конкретного результата. Обычно, кроме архитектурно-строительного проекта, разделенного на три этапа, разрабатывается также проект декора и дизайна интерьера. Кроме проекта, по желанию инвестора, рассчитывается стоимость, а также технические характеристики исполнения и сдачи строительных работ.

- строительный проект является расширением концептуального проекта. Он включает в себя отраслевые технические и инженерные решения, а также используемые материалы. Строительный проект в этой фазе предоставляется компетентным органам для получения разрешения на строительство;

- аукционный проект включает в себя информацию, необходимую для выбора, в процессе торгов, исполнителя строительных работ;

- рабочий проект составляется после получения окончательного разрешения на строительство и является детализацией отраслевого строительного проекта или аукционного проекта. Этот проект становится для исполнителя основой для выполнения работ и сдачи объекта;

- проект декора и дизайна интерьера выполняется параллельно с рабочим проектом. Он включает в себя разработку предметов интерьера с подбором материалов и элементов технического оснащения.

Close
4.
Pozwolenie

Pozwolenie na budowę jest dokumentem, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Dokument ten powinniśmy otrzymać nie późnej niż 65 dni od daty złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zdarza się, że termin ten jest przekraczany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, ze względu na skomplikowane procesy postępowania administracyjnego w Polsce.

- wbrew nazwie ustawowej, otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarcza do rozpoczęcia robót budowanych. Inwestor musi poczekać, aby decyzja stała się ostateczna w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, oraz co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem robót musi zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia tych robót w określonym terminie. Roboty budowlane można rozpocząć, jeżeli organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu;

- w przypadku obiektów istniejących, wymagających częściowych bądź całościowych prac rozbiórkowych, zasady i terminy związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę są podobne, jak w przypadku pozwolenia na budowę;

- w przypadku obiektów zabytkowych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, inwestor zobowiązany jest uzyskać dodatkowo pozwolenie konserwatorskie.

4.
Permit

A building permit decision is a document issued in an accordance with the administrative procedure provision, subject to the Construction Law regulations, and should be granted no later than 65 days from the date of application. It may happen, that this time limit is exceeded by authority, because of complicated administrative proceedings processes in Poland.

- contrary to its statutory name, obtaining a building permit is not sufficient to start the building works. The investor must wait for the decision to become final, according to The Code of Administrative Procedure, and should at least 7 days before starting notify the construction works at building control authority within a specified period. Construction works may be started if the authority will not raise objections;

- in case of existing objects, which require partial or comprehensive demolition, rules and time limits associated with obtaining a permit for demolition are similar, as in the case of a building permit;

- in case of historical buildings, before obtaining a building permit, the investor must additionally apply for a monument preservation permit.

4.
Разрешение

Разрешение на строительство является документом, выданным административным органом. Выдается оно не позже, чем через 65 дней от даты подачи заявления. Иногда архитектурно-строительные органы администрации превышают этот срок из-за сложных процессов административного производства в Польше.

- вопреки названию закона, полученного разрешения на строительство не достаточно для начала строительных работ. Инвестору нужно подождать пока решение войдет в силу в понимании КРА, а также не позже 7 дней перед началом работ необходимо уведомить орган по контролю за строительством о конкретной дате начала строительства. Строительные работы начинаются, если у контролирующего органа нет возражений;

- для существующих объектов, требующих частичного или полного сноса, правила и сроки, связанные с получением разрешения на снос, похожи на правила получения разрешения на строительство;

- для исторических зданий, перед получением разрешения на строительство, инвестору необходимо получить дополнительное разрешение от охраняющей памятник организации.

Close
5.
Budowa

Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie przez projektanta gwarantuje wykonanie inwestycji zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, zawartymi w projekcie.
Pełniąc nadzór autorski, działamy zawsze w interesie Klienta, pilnując aby wykonawca nie wprowadzał i podejmował samowolnych odstępstw od projektu, które prawie zawsze działają na niekorzyść inwestora i skutkują obniżeniem jakości wykonania, poprawkami, a ostatecznie podniesieniem kosztów inwestycji i przesunięciem terminów realizacji robót budowlanych.

- budowa realizowana jest na zlecenie inwestora, który zobowiązany jest zgodnie z Prawem Budowlanym, do zorganizowania procesu budowy. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy zgodnie z projektem;

- właściwy organ, może w decyzji o pozwoleniu na budowę, nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego;

- może okazać się niezbędnym włącznie w proces budowy specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety, geologa, archeologa i innych;

- rozpoczęcie budowy następuje, z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy.

5.
Construction

PAuthor’s supervision, assured during the construction, guarantee, that the investment is erected in accordance with designed solutions.
During supervisions, we always act in client’s interest, making sure that the contractor is not introducing arbitrary deviations from the project, which is in almost all cases working against investor interests, and results in quality reduction, corrections, and ultimately in increasing the investment costs and extending the deadlines of construction works.

- the construction is executed on behalf of investor, who is obliged according to the Construction Law to organize the building process. He may require the designer to exercise the author’s supervision over the execution activities related to implementation of an investment according to the design;

- the competent authority, in the way of building permit decision, may require the investor to establish the author’s supervision;

- it might be necessary, to include specialists with appropriate licenses and permissions in the building process, such as geodesist/surveyor, geologist, archeologist and other;

- construction work begins with starting the preparatory works, and usually occurs after delivering the site by the investor to the construction manager.

5.
Строительство

Авторский надзор строительства, выполняемый проектировщиком, гарантирует исполнение всех работ в соответствии с принятыми в проекте решениями.
Выполняя авторский надзор, мы всегда действуем в интересах клиента, обращая особое внимание на то, чтобы исполнитель работ не вводил произвольных отступлений от проекта, которые чаще всего делаются в ущерб инвестору и приводят к снижению качества исполнения, необходимости исправлений и в конечном счете увеличивают стоимость инвестиции и приводят к переносу сроков сдачи строительных работ.

- стройка реализуется по заданию инвестора, который, в соответствии со строительным законодательством, обязан организовать процесс строительства. Инвестор может обязать проектировщика выполнять авторский надзор над исполнением работ в соответствии с проектом;

орган, разрешающий строительство, может обязать инвестора установить авторский надзор;

- иногда возникает необходимость привлечения к процессу строительства специалистов с соответствующими полномочиями, например: геодезиста, геолога, археолога др;

- начало стройки соответствует началу подготовительных работ, при этом вначале строительную площадку принимает руководитель строительства.

Close
6.
Odbiór

Odbiór budynku to radość z zakończonego procesu budowlanego, nie tylko dla inwestora ale i projektanta. Zależy nam na tym, aby nasze projekty były zrealizowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, z dbałością o jakość i detal architektoniczny - dlatego towarzyszymy inwestorowi, pomagając na każdym etapie realizacji inwestycji, aż do odbioru budynku. Z doświadczenia wiemy, jakie to uczucie widzieć zadowolenie klienta z efektu naszej współpracy, dlatego dokładamy wszelkich starań przy realizacji kolejnych zadań, aby po raz kolejny poczuć satysfakcje i spełnienie.

- po ukończeniu budowy, inwestor musi powiadomić organ nadzoru budowlanego o jej zakończeniu, załączając do zgłoszenia odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;

- w  przypadku nieistotnych zmian od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia inwestor musi dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Oświadczenie takie powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli takowy został ustanowiony;

- w niektórych przypadkach, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. W tym celu inwestor powiadamia o swoim zamiarze, Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Straż Pożarną;

- wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi kompletną dokmentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegją także instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, insalacji i urządzeń. Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały czas istnienia obiektu;

- większość nowych budynów oddawanych do użytkowania musi posiadać certfikat energetyczny, określający jego zaporzebowanie na energię.

 

wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi kompletną dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają także instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację przez cały czas istnienia obiektu;

większość nowych budynków oddawanych do użytkowania musi posiadać certyfikat energetyczny, określający jego zapotrzebowanie na energię.

6.
Acceptance

The building takeover is a joy of completed construction process, not only for the investor, but also for the designer. We want to make sure, that our projects have been completed according to the design, technical knowledge and building craft, with proper care of the execution quality – therefore we accompany our clients and help at every stage of the investment, until the occupying permit. We know from our own experience, what it feels like to see client pleased with the result of our cooperation, that is why we make every effort in all assigned tasks to once again feel the satisfaction and fulfillment.

- after building process completion, the investor must notify the building control authority of the completion of construction works, attaching all the required documentation related to the construction work to the application ;

- in case of non-substantial deviations from the approved design or building permit conditions, introduced during the execution of the works, the investor must attach to the notification copies of the building permit drawings, with marked all modifications, and if necessary – a supplementary description. All introduced modifications should be approved by the designer and investor’s supervisor (if required) in a form of declaration, and attached to the notification;

- in certain cases, before the investment is occupied, an occupancy certificate must be obtained. An investor, who is obliged to obtain this certificate must also notify State Sanitary Inspectorate (Sanepid), State Labour Inspectorate (PIP) and State Fire Service;

- the contractor, delivering the object, submits the final construction documentation and a post-completion documentation. Building’s operating instructions, plant and technical equipment manuals are submitted as well. Property owner or manager is obliged to store all the mentioned documents during the life of the facility;

- majority of new buildings put in use require the Energy Performance Certificate, specifying the object’s energy efficiency and impact on the environment.

6.
Сдача

Сдача объекта – это радость по поводу окончания процесса строительства не только для инвестора, но и для архитектора. Мы болеем за то, чтобы наши проекты реализовывались в соответствии с техническими правилами и строительным искусством, с высоким качеством всех архитектурных деталей. Именно поэтому мы сопровождаем инвестора, помогая ему на каждом этапе реализации инвестиции. По опыту мы знаем, какое это чувство - видеть удовлетворенность клиента эффектом нашего сотрудничества, поэтому прикладываем все усилия при реализации последующих проектов, чтобы в очередной раз почувствовать удовлетворение.

- после окончания стройки инвестор должен известить контролирующий орган об окончании работ, прилагая к заявлению документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с действующими законами и процедурами;

- в случае незначительных изменений в утвержденном проекте или в условиях разрешения на строительство, внесенных в процессе выполнения работ, к заявлению инвестор обязан добавить копии чертежей, входящих в состав утвержденного строительного проекта, с внесенными изменениями, а в случае необходимости также дополняющее описание. Заявление должно быть подтверждено проектировщиком и инспектором инвесторского надзора, если таковой был установлен;

- в некоторых случаях, необходимо получить разрешение на пользование объектом. В этом случае инвестор уведомляет о своих намерениях Государственную санитарную инспекцию, Государственную рабочую инспекцию и Государственную пожарную инспекцию;

- исполнитель, сдавая строительный объект, выдает инвестору полную строительную документацию. Выдается также инструкция пользования и эксплуатации объекта, инсталляции и устройств. Собственник или управляющий объектом обязан сохранять эту документацию на протяжении всего времени существования объекта;

- большинство новых зданий, сдаваемых в пользование, должно иметь энергетический сертификат, определяющий его спрос на энергию.

Szczegóły

Zakres usług naszej firmy obejmuje wykonanie kompletu prac projektowych, w postępowaniu poprzedzającym rozpoczęcie robót budo-
wlanych dla dowolnego obiektu,

począwszy od: analizy stanu prawnego oraz możliwości zabudowy działki, opracowaniu koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno-użytkowego, projektu budowlanego z informacją dotycząca bezpieczeństwa i higieny zdrowia, projektu wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy.

Współpracujemy z zaufanymi i sprawdzonymi specjalistami w zakresie konstrukcji, instalacji technicznych, dróg, geodezji, geologii, hydro-geologii, konserwacji zabytków, ochrony wód i środowiska, zieleni, technologii produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i bezpieczeństwa pożarowego – co daje nam możliwość przygotowywania pełnobranżowej, w pełni skoordynowanej dokumentacji ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami.

The scope of our services includes preparing an entire
set of designing work
, in the proceedings prior
to the start of construction works for any
object type,

from: legal status analysis and plot development possibilities, preparing the conceptual design, functional-utility program, construction (building permit) design with health and safety information, executive design, interior design, technical specifications of building works delivery and acceptance, cost estimates, to author’s supervision during construction phase.

We cooperate with trusted and proven specialists in structure design, technical installations, roads/traffic, surveying/geodesy, geology, hydro-geology, monument preservation, environmental protection and water management, landscape, production technology, industrial, sanitary and epidemiological safety, fire safety – which allows us to prepare a full-branch, entirely coordinated documentation, with all required opinions, approvals permits and verifications.

Диапазон услуг нашей фирмы охватывает
выполнение проектных работ,
предварительную процедуру начала
строительных работ любого объекта,

начиная от анализа правового статуса и возможности строительства на данном участке и заканчивая разработкой архитектурной концепции; программой функционального использования; строительным проектом с информацией, касающейся безопасности и гигиены здоровья; исполнительным проектом; проектом дизайна интерьеров; технической спецификацией исполнения и сдачи строительных работ; составлением смет и проведением авторского надзора во время строительства.

Мы сотрудничаем с проверенными специалистами в сфере конструкции, технических инсталляций, дорог, геодезии, геологии, гидрогеологии, сохранения памятников, охраны водоемов и окружающей среды, зеленых насаждений, технологии продукции, безопасности и гигиены труда, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности, что дает нам возможность подготовки полной документации с необходимыми согласованиями во всех инстанциях.

 • MAZDENT

  Krasnystaw / 2010

 • ORLIK 2012

  Mikluszowice / 2011

 • WEMAX2

  Krasnystaw / 2011

 • DWÓR POLSKI

  Małopolska / 2011

 • SPICHLERZ

  Krasnystaw / 2012

 • MIESZKANIE

  Kraków / 2012

 • TBS

  Krasnystaw / 2012

 • MBPiUM

  Czechowice-Dziedzice / 2013

 • CKiAL

  Wrocław / 2013

 • WEMAX3

  Krasnystaw / 2014

 • DOM UNIWERSALNY

  - / 2013

 • DOM DOSTĘPNY

  - / 2014

 • DOM OPTYMALNY

  - / 2014

 • KING SQUARE

  Kraków / 2015

 • ELITA

  Opatkowice / 2015

 • STADNINA

  Białka / 2016

 • PAŁAC BISKUPI

  Krasnystaw / 2016

 • DOM

  pod Krakowem / 2016

 • DOM

  Wyżyna Lubelska / 2016

 • ZAGRODA

  granica Warmii i Mazur / 2017

    --

    INDEA Adam Wereszczyński

    A ul. Szlak 39 / 2a, 31-153 Kraków

    T/F   +48 12 294 81 31

    E indea@indea.pl

    W www.indea.pl

    Adam Wereszczyński

    M +48 509 221 004

    Eadam.wereszczynski@indea.pl